foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

คำชี้แจง 


ขอให้ครูผู้สอนกรอกคะแนนข้อสอบกลางลงในช่อง Column J โปรแกรมจะคำนวณคะแนน 20% (6 คะแนน) ให้  แล้วนำส่งไฟล้ มายัง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
สำหรับครูผู้สอนท่านใดต้องการให้ EXCEL คะแนนรวมปลายภาคให้ด้วยก็ให้กรอกคะแนนปลายภาคในการสอบของตนเอง (80% 24 คะแนน) ลงในช่อง Column L แล้วนำคะแนนรวมที่คำนวณได้จากช่อง Column N มากรอกคะแนนปลายภาคใน Bookmark 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดโปรแกรมกรอกคะแนนจากเอกสารแนบด้านล่างค่ะ