ขอให้นักเรียนดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนสตรีอ่างทองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 10 กลุ่ม

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ 

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

9.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (คอมพิวเตอร์

10.โครงการห้องเรียนสองภาษา MEP