foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

โครงการส่งเสริม คุณธรรม – จริยธรรม

 

          ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “ยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดีสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา  2558 ให้นักเรียนที่มีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อขอรับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

          - นักเรียนมีคะแนนความประพฤติดีสะสมในระยะเวลา 1  ปีการศึกษา 150 – 199 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรผู้ประพฤติดี

          - นักเรียนมีคะแนนความประพฤติดีสะสมในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 200 คะแนนขึ้นไป      ได้รับโล่และเกียรติบัตรประพฤติดีเด่น

                   เกณฑ์การให้คะแนน

          - ได้คะแนน 5 คะแนน

                   1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่า ไม่เกิน 100 บาท

                   2. เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้ง

          - ได้คะแนน 10 คะแนน

                   1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่า ไม่เกิน 500 บาท

                   2. ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียน

                   3. มีหนังสือชมเชยจากบุคคลภายในโรงเรียน

          - ได้คะแนน 20 คะแนน

                   1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่าได้ไม่เกิน 1,000 บาท

                    2. ได้รับเกียรติบัตรจากกลุ่มโรงเรียน จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ

                   3. มีหนังสือชมเชยจากบุคคลภายนอกโรงเรียน

          - ได้คะแนน 30 คะแนน

                   1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่าได้เกิน 1,000 บาท

                   2. ได้รับเกียรติบัตรจาก ระดับเขต , ระดับภาค

          - ได้คะแนน 50 คะแนน

                   1. ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาและกระทรวงอื่นๆ

                   2. สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ระดับกระทรวง หรือ ระดับประเทศ

                   คุณสมบัติ

          1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองระดับชั้น ม.1- ม.6

          2. ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติในปีการศึกษา 2558

หมายเหตุ

          - โดยให้นักเรียนนำเอกสาร ถ่ายสำเนา(รับรองสำเนาถูกต้อง) ใส่แฟ้มงาน หรือทำรูปเล่ม

          - กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่   26  กุมภาพันธ์   2559 ที่หัวหน้าระดับหรือห้องปกครอง

          - ผลงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม  2558  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   2559   

 

                                                                    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน