ประกาศโรงเรียนสตรีอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน(เพิ่มเติม) ครั้งที่  2  ประจำปีการศึกษา 2559 ..................................................................................................

ด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียน  ทดแทนร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งขอยกเลิกไป โดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจร่วมกันพัฒนาเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์และมีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รักในการสร้างสุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกาย แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร้านค้าผู้สมัครขอจําหน่ายอาหารในโรงเรียนรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้

 

ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนสตรีอ่างทอง

1. ระยะเวลาของสัญญาครั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่   16   สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2560 เป็นสัญญาตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองโดยตลอด ผู้จําหน่ายหนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จําหน่ายอาหาร เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น ห้ามผู้อื่นเช่าช่วงต่อ หากมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาการจําหน่ายอาหารจะต้องแจ้ง ให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน และต้องทําหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผู้สมัครจะต้องคํานึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการทําหรือ จําหน่าย

4. ผู้จําหน่ายต้องประกอบอาหารให้สําเร็จมาจําหน่าย ห้ามมาประกอบอาหารที่โรงเรียน ยกเว้น การอุ่นให้ร้อน (ห้ามอุ่นโดยการทอด หรือทําให้เกิดกลิ่นและควัน )

5. ร้านค้าจะต้องจําหน่ายอาหารในราคาที่ทางโรงเรียนกําหนดให้เท่านั้น ครั้งนี้โรงเรียนรับสมัครร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว  จำนวน  1  ร้าน

6. ผู้สมัครจะต้องงดใช้ผงชูรส ขัณฑสกร น้ำตาลเทียม สารกันบูด สารแต่งสีและกลิ่น สีผสมอาหาร น้ำส้มสายชูเทียม น้ำปลาผสม สารเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่เป็นพิษอย่างอื่น

7. ร้านค้าจะต้องจัดหาถังขยะพร้อมฝาปิดมาใช้ในร้านอย่างน้อย ๒ ใบ และต้องมีถุงขยะสีดํารองรับ โดยแยกขยะเปียกและขยะแห้งรวบมัดปากถุงก่อนนําไปทิ้งในถังขยะของโรงเรียน

8. ผู้จําหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลหรือ หน่วยงาน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และต้องไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง โรคผิวหนังเรื้อรังที่มือ โรคหวัดเรื้อรังและโรคเอดส์

9. ผู้จําหน่ายอาหารยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ

10. ผู้จําหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่า ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย สวมหมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนสีขาว ไม่ใส่เสื้อแขนกุดและกางเกงขาสั้น

11. ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ปริมาณอาหาร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการสัมผัสอาหาร โดยไม่ต้องมีการนัดหมายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. หากร้านค้าทําผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการจําหน่ายอาหาร โดยไม่ ปรับปรุงข้อบกพร่องในเรื่องที่แจ้งเตือน จํานวน 1 - 2 ครั้ง หากยังไม่แก้ไขต้องสละสิทธิ์ในการจําหน่ายอาหาร                ตลอดปีการศึกษา เมื่อถูกเตือนครั้งที่ 3

13. ร้านค้าจะต้องดูแลทําความสะอาด ในร้านของตนเองเป็นประจําทุกวัน และต้องร่วมกันดูแลความสะอาดโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

14. จำหน่ายอาหาร วันจันทร์ – ศุกร์ ( วันเสาร์ – อาทิตย์ โรงเรียนจะประสานเป็นคราวๆ ไป)  

        เช้า                          ตั้งแต่เวลา        06.00 น. – 07.40 น. 

                    กลางวัน (ม.ต้น)          ตั้งแต่เวลา        011.00 น. – 11.50 น. 

        กลางวัน (ม.ปลาย)       ตั้งแต่เวลา       11.50 น. – 12.40 น. 

15. ผู้จําหน่ายอาหารต้องจ่ายค่าบํารุงส่งเสริมการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

15.1 อัตราค่าบำรุงส่งเสริมการศึกษารายปี ชำระในวันทำสัญญา จำนวน 4,000 บาท (ส่วนของ

ภาคเรียนที่  1) และจำนวน  8,000  บาท (ส่วนของภาคเรียนที่  2) รวม 12,000 บาท ซึ่งจะชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระตามรายละเอียดข้างต้น

15.2 อัตราค่าบำรุงส่งเสริมการศึกษารายเดือน (ค่าน้ำ ค่าไฟ) ชำระก่อนวันที่ 5 ของเดือน จำนวน 70 บาท

16. ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมเงื่อนไขตามประกาศได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่  4  สิงหาคม  2559  ถึง    วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริหารทั่วไป อาคาร 1 ห้องสำนักงานงานบริหารทั่วไป และประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยใช้วิธีการ

* ปิดประกาศรับสมัครที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

* ประกาศทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ของโรงเรียน      http://www.sa.ac.th

17. กําหนดการประชุมเพื่อคัดเลือกในวันจันทร์ ที่  15  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

18. ประกาศผลการคัดเลือก และทําสัญญาการจําหน่ายอาหาร ในวันอังคาร ที่  16 สิงหาคม 2559 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  สิงหาคม  2559 

 

 
   

            (นายวินัย  ปานแดง)

                          ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

 

 

หมายเหตุ ในวันทําการคัดเลือกให้ผู้สมัครจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําอาหาร มาปรุงในเวลา ที่กําหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณา ร้านละ ๑ - ๒ ชนิด โดยผู้สมัครเป็นผู้กําหนดรายการอาหารเอง