ประกาศกำหนดการตัดผม /  ตรวจผมนักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559