ประกาศให้นักเรียนม.6 ที่ขอใบ ปพ.1 และปพ.7 ขอให้มารับเอกสารที่ห้องวิชาการในวันเวลาราชการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป