รายละเอียดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp สมัครด่วน ก่อนที่จะเต็มจำนวน 

กิจกรรมที่เปิดให้นักเรียนรับสมัคร มีดังนี้

  1. ค่ายฝึกคิดประดิษฐ์โค้ด ศูนย์เทคโนโลยีฯ รับสมัคร ม.2-4 จำนวน 30 คน วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
  2. ค่าย OBEC Social Political Camp สังคมศึกษา รับสมัครนักเรียนไทย-รัฐศาสตร์ ม.4/7,ม.4/8 ,ม.5/7 จำนวน 120 คน วันที่ 6 มีนาคม 2560
  3. ค่ายนันทนาการเพื่อชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษา รับสมัครนักเรียน ม.1,2 จำนวน 210 คน ม.4,5 จำนวน 20 คน วันที่ 13-14 มีนาคม 2560
  4. ค่าย Learn And Play Math Camp 2017 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รับสมัครนักเรียน ม.ต้น 200 คน วันที่ 7 มีนาคม 2560
  5. ค่าย OBEC พัฒนาทักษะการงานอาชีพ รับสมัคร ม.1,2,4,5 จำนวน 120 คน วันที่ 9 มีนาคม 2560
  6. ค่ายเรียนรู้เรื่องเห็ดอย่างบูรณาการ รับสมัคร แผนการเรียน วิทย์-คณิต ม.4,5 จำนวน 70 คน วันที่ 8 มีนาคม 2560
  7. ค่าย English Adventure รับสมัคร ม.1/3,1/4,2/3,2/4 จำนวน 160 คน ณ บึงฉวาก สุพรรณบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2560
  8. ค่ายภาษาไทย รับสมัครนักเรียน 200 คน วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องสังเวียน
  9. ค่าย ศิลปะ รับสมัครนักเรียน 150 คน วันที่ 7-8 มีนาคม 2560