โครงการส่งเสริม คุณธรรม – จริยธรรม

    ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “ยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดีสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา  2559 ให้นักเรียนที่มีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อขอรับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

    - นักเรียนมีคะแนนความประพฤติดีสะสมในระยะเวลา 1  ปีการศึกษา 150 – 199 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรผู้ประพฤติดี

    - นักเรียนมีคะแนนความประพฤติดีสะสมในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 200 คะแนนขึ้นไป      ได้รับโล่และเกียรติบัตรประพฤติดีเด่น

        เกณฑ์การให้คะแนน

    - ได้คะแนน 5 คะแนน

        1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่า ไม่เกิน 100 บาท

        2. เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดในแต่ละครั้ง

    - ได้คะแนน 10 คะแนน

        1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่า ไม่เกิน 500 บาท

        2. ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียน

        3. มีหนังสือชมเชยจากบุคคลภายในโรงเรียน

    - ได้คะแนน 20 คะแนน

        1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่าได้ไม่เกิน 1,000 บาท

        2. ได้รับเกียรติบัตรจากกลุ่มโรงเรียน จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ

        3. มีหนังสือชมเชยจากบุคคลภายนอกโรงเรียน

    - ได้คะแนน 30 คะแนน

        1. เก็บเงิน/ของมีค่าที่มีมูลค่าได้เกิน 1,000 บาท

        2. ได้รับเกียรติบัตรจาก ระดับเขต , ระดับภาค

    - ได้คะแนน 50 คะแนน

        1. ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาและกระทรวงอื่นๆ

        2. สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ระดับกระทรวง หรือ ระดับประเทศ

        คุณสมบัติ

    1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองระดับชั้น ม.1- ม.6

    2. ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติในปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ

    - โดยให้นักเรียนนำเอกสาร ถ่ายสำเนา(รับรองสำเนาถูกต้อง) ใส่แฟ้มงาน หรือทำรูปเล่ม

    - กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่   3 มีนาคม  2560 ที่หัวหน้าระดับหรือห้องปกครอง

    - ผลงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม  2559  ถึงเดือนกุมภาพันธ์   2560

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน