ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมระเบียบการเข้ามาจำหน่ายอาหารได้ตั้งแต่ วันที่ 22-30 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 ห้องสำนักงานงานบริหารงานทั่วไป