ประกาศโรงเรียนสตรีอ่างทองให้ร้านค้าที่ยื่นใบสมัครเพื่อจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีอ่างทอง นำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มมาให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.