foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

นายธวัช ศรีสว่าง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 เกิดวันที่ 27 เมษายน 2497 
 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 67/2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 สถานภาพ สมรสกับ นางพรัชโฉม ศรีสว่าง รับราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
 โทรศัพท์ 0-3561-1930 มือถือ 0-81946-8566 โทรสาร 0-3561-1930
รับราชการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2519

วุฒิการศึกษา

- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง เมื่อ 16 ธันวาคม 2548

 ผลงานเด่น

                

ปี 2549
 กรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในตำแหน่งผู้แทนจากคุรุสภา
 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
 ผ่านการประเมินตามโครงการโรงเรียนสะอาดระดับเด่น
 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ในงานแสดงผลงาน To Be Number 1จังหวัดอ่างทอง ปี 2548
 เป็นประธานในการจัดงาน To Be Number 1
 รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดโรงเรียน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2549
 รางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง รุ่น 15 และ 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายการ Sponsor Thailand Championship 2006
 รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล ไวตามิลค์ ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท 3 คน รุ่น 18 ปี
 รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 3 ปีซ้อน
 รางวัลเหรียญทองแดงบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รางวัลเหรียญทองแดง เทควันโด
 คะแนนสอบเสริมปัญญาภาษาไทยสูงสุดระดับภาค
 โครงการทดสอบความสามารถทางวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปี 2006 ม.ต้นทีม ลำดับ 4 เดี่ยว ที่9,10 ม.ปลาย ทีม ลำดับ 6
 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิ สอวน. ค่ายที่2


ปี 2550

 ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีอ่างทอง สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ดังแบบยั้งไม่อยู่โดย ได้รับเกียรติลงสกรู๊ปพิเศษ จาก หนังสือพิมพ์สยามกีฬา ลงวันที่ 1 มกราคม 2550 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงวันที่ 20 มกราคม 2550 เป็นการลงรายละเอียดเกียรติประวัติและผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 ครูถวัลย์ พุ่มสาขา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ที่หอประชุมคุรุสภา 
 ครูกษิดิ์เดช พุ่มสาขา ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดีศรีอ่างทอง" ประจำปี 2550

 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Best Practice การบริหารการศึกษา รูปแบบ TAWATS'Model


ปี 2551
uiคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์
uiประธานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
ui หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
ui ประธานศูนย์ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อีริค) จังหวัดอ่างทอง
ui ประธานศูนย์ภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่างทอง
ui ประธานศูนย์ GPA จังหวัดอ่างทอง
ui ประธานศูนย์วิชาพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ui รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา (ก.ส.ม.) จังหวัดอ่างทอง
ui อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
ui กรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
ui กรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Bass OTOP:KOB)
ui กรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
ui กรรมการโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษา จังหวัดอ่างทอง
ui คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.อ่างทอง
ui กรรมการพิจารณาวางแผนงานและกำหนดกรอบงานตามโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองอ่างทอง 
(ANGTHONG PROVINCIAL MUSEUM)
ui ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โครงการวิจัย เรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
ui คณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง
ui คณะกรรมการดำเนินงาน “มูลนิธิเพื่อการศึกษา 111 ปีเมืองอ่างทอง”
ui ผลความเป็นเลิศทางวิชาการ คะแนนสอบสูงสุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทองปีการศึกษา 2551 
ทั้งช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4ทอง)
ui กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมนับตั้งแต่ ปี 2549-2551 
ui จังหวัดอ่างทอง มอบรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดอ่างทอง โครงการประกวด
ธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551 
ui กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
ระดับมัธยมศึกษา (จังหวัดอ่างทอง) โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551 
ui โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อ 10 กันยายน 2551
ui ได้รับเลือกจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) เป็นโรงเรียนในโครงการความร่วมมือนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาหน้าที่และความเป็นพลเมือง  (Civic and Citizenship Edugation Study : ICCS) 1 ใน 45 โรงเรียนทั่วประเทศ

  


ปี 2552
uiประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอเมืองอ่างทอง ในการเลือกตั้ง วันที่ 11 มกราคม 2552
uiกรรมการพิจารณางานเทคนิคโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (4 กุมภาพันธ์ 2552)
uiกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอ่างทอง 
(22 มกราคม 2552)
uiคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอ่างทอง (13 พ.ค.2552)
uiนางวีนัส สุจริตวิบูลย์ ครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
uiรองผู้อำนวยการ วิภา ส่างสาร ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
uiรองผู้อำนวยการ วิโรจน์ รวมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
uiผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัช ศรีสว่าง ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2552 
uiรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิภา ส่างสาร ได้รับโล่รางวัลรองผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2552 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สมัยที่ 2
uiสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทอง (ระดับจังหวัด)
uiสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีมาก “ สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”(ระดับประเทศ )
uiชนะการประกวดสถานศึกษา ตามโครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า ฯ เฉลิมพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเยี่ยม
uiได้รับเลือกป็น โรงเรียนในโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
uiเกียรติบัตรระดับดีเด่น โครงการสำนักงานน่าอยู่ สถานศึกษาน่าเรียน สิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัยร่มรื่น มีชีวิตชีวา (16 มกราคม 2552)

        

         


ปี 2553
uiกรรมการโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษา จังหวัดอ่างทอง
uiคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
uiกรรมการมูลนิธิ “เพื่อการศึกษา 111 ปี เมืองอ่างทอง
uiคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง
uiคณะกรรมการดำเนินงาน “มูลนิธิเพื่อการศึกษา 114 ปีเมืองอ่างทอง”
uiอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
uiกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
uiสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปีการศึกษา 2552
uiสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศ 21 ธันวาคม 2552
uiรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 ( ครั้งที่ 3 )
uiวิทยากรแกนนำ ด้านคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
uiวิทยากรแกนนำอบรมผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

 

 

 

 


ปี 2554

ui ครูดีศรีอ่างทอง
ui คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลอ่างทอง
ui คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ui คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ui โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรารฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ในรอบที่ 3 ในระดับ ดี
ui โรงเรียนผ่านการติดตามประเมินการดำรงสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร "ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปี 2554"
ui นายพจนา  สุจริตวิบูลย์ รางวัลผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลหญิงทีมนักเรียนไทย  ชนะเลิศติดต่อเป็นสมัยที่ 3 ในรายการ"อาเซียนสคูลเกมส์" ณ ประเทศสิงคโปร์
ui ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานที่ 10 ของสพฐ 100 %

    
   


ปี 2555

ui รางวัลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่ 19 กรกฏาคม  2555
ui ผ่านการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน
ui รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขขตพื้นที่การศึกษา
ui โรงเรียนสตรีอ่างทอง มีผลงานโครงงานสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ระดับเหรียญทองโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (ค่ายเยาวชนคนดี  มีวิถีประชาธิปไตย  ก้าวไกลสู่อาเซียน)
ui ชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันวิทยากรแกนนำ กกต ได้แก่ นางสาวโสสิพร  สีเหลือง  นายณวุฒิ  ตัณอนุชิตติกุล  นางสาวน้ำเพชร  ผิวสำโรง  นักเรียนชั้น ม.5/4
ui รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2554 เหรียญเงินระดับประเทศ
ui ชนะเลิศระดับประเทศโครงการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  การบ้านออนไลน์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61

  

 


ปี 2556
ui ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 "สุดยอดเด็กไทย  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา" (SUPREMACY WITH GRACE AND WISDOM) ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี
ui ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากจากสำนักงานรับรองมาตรารฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา
ui  โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ "ความรุนแรงในครอบครัวที่หนูไม่อยากให้เกิด" จากหน่วยงานพัฒนาสัง
คมและความมั่นคงของมนุษย์  และจังหวัดอ่างทอง 29 พฤษภาคม 2556

  


ภาพบบรรยากาศภายในโรงเรียน