foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

วัชรพงษ์  แพร่หลาย (2557) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2557  ตามรูปแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน คือ  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง  รวมทั้งสิ้นจำนวน  830 คน  ซึ่งผู้ประเมินใช้การศึกษาเอกสารและแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการประเมินพบว่า

          1. การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ตามลำดับ

          2. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม  พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความเป็นไปได้  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้อ 6 มีความจำเป็นในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อ 1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ  ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 9 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

          3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอทั้งในส่วนของบุคลากร  งบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่  ข้อ 2 บุคลากรมีจำนวนที่เพียงพอในการดำเนินงานโครงการ รองลงมาคือ ข้อ 3 บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และข้อ 9 จัดกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตามลำดับ  ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 7 ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงานในโครงการ

          4. การประเมินด้านกระบวนการ  พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่ากระบวนการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก  ได้แก่  ข้อ 7 มีการจัดระบบ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน  รองลงมาคือ ข้อ 2 มีการกำหนดผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และชี้แจงทำความเข้าใจ และข้อ 3 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  ตามลำดับ  ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 14 มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

          5. การประเมินด้านผลผลิต  ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าโครงการประสบความสำเร็จ  และเมื่อพิจาณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการประเมินความพึงพอใจ รองลงมาคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

          เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านความพึงพอใจ  พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้อ 6 กิจกรรมในโครงการทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชน รองลงมาคือข้อ 7 ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี และ ข้อ 2 กิจกรรมในโครงการทำให้การใช้ทรัพยากรของโรงเรียนเกิดความคุ้มค่า     ตามลำดับ  ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 5  กิจกรรมในโครงการทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  ส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้อ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รองลงมาคือข้อ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน  และข้อ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามลำดับ  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

 

 

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf[ ]161 kB