foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

สื่อการเรียนการสอน  (ICT)รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว 23101 ช่วงชั้นที่ 3  ระดับชั้น ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  จัดทำโดย นางอารมย์ ม่วงอำพล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

Attachments:
Download this file (ªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ [âËÁ´¤ÇÒÁà¢éҡѹä´é].pdf)ªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ[Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹àÃ×èͧ ªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ]3188 kB