foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

ผลงงานทางวิชาการของครูจันทิมา  คงมีทรัพย์  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

Attachments:
Download this file (Ẻ½Ö¡·Ñ¡ÉФ³ÔµÈÒʵÃì àÃ×èͧ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§·È¹ÔÂÁáÅÐàÈÉÊèǹ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ)¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§·È¹ÔÂÁáÅÐàÈÉÊèǹ[Ẻ½Ö¡·Ñ¡ÉФ³ÔµÈÒʵÃì àÃ×èͧ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§·È¹ÔÂÁáÅÐàÈÉÊèǹ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1]1457 kB