foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เรื่องฟังก์ชัน  เล่มที่ 1  ความสัมพันธ์

โดย   นางนุชรี   อ่อนละม้าย   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ    โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (à¼Âá¾Ãè.pdf)àÍ¡ÊÒûÃСͺ¡ÒÃàÃÕ¹àÃ×èͧ¿Ñ§¡ìªÑ¹[àÍ¡ÊÒûÃСͺ¡ÒÃàÃÕ¹àÃ×èͧ¿Ñ§¡ìªÑ¹]2338 kB