เผยแพร่ผลงานครูอนันต์ ช้างต่อ การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form