เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายจิตพันธ์  พลสุจริต ตำแหน่ง ครู เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้