foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

ขั้นตอนในการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560

(บริษัทสยามซิตีประกันภัย จำกัด ระยะเวลาประกันภัย 1 พ.ค. 2560 / 16.30 น. - 1 พ.ค. 2561  / 16.30 น.)

 1. ส่งเอกสารตัวจริงที่ ครูลัญชกร  เนตร์เนรมิตรดี  หรือ  ครูณิภาวัลย์ เนตร์เนรมิตรดี  ที่ห้องบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 

1.1ใบรับรองแพทย์ตัวจริง  

 • ควรแจ้งให้แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใด  เช่น ล้ม สุนัขกัด รถล้ม หรือรถชน   
 • ตรวจสอบชื่อ – สกุล  ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบวันที่ในใบรับรองแพทย์ และในใบเสร็จรับเงินให้ตรงกัน

1.2ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

2. กรอกข้อมูล  /  ประวัติส่วนตัว

หมายเหตุ        

 1. อุบัติเหตุรวมถึง สุนัขกัด สัตว์มีพิษกัดต่อย และก้างติดคอ
 2. อุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง  ถ้าเลย 24 ชั่วโมง ไม่จัดว่าเป็นอุบัติเหตุ
 3. รักษาได้ทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งคลินิก
 4. ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ จ.อ่างทอง ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยนักเรียนต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันกับทางโรงพยาบาล / ไม่มีบัตรต้องสำรองจ่ายก่อน
 6. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุได้รับค่าทดแทนจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 7. เสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ (ยกเว้นโรคเรื้อรัง โรคระบาดร้ายแรง โรคเอดส์) ได้รับเงินค่าปลงศพจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 8. ในกรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นๆ ให้สำเนาใบรับรองแพทย์  มาเบิกเงินค่าชดเชยได้ 
 9. เอกสารสมบูรณ์ รับเงินค่าสินไหมทดแทน
 10. มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
 • ครูลัญชกร  เนตร์เนรมิตรดี    โทร. 089-6715511 
 • ครูณิภาวัลย์ เนตร์เนรมิตรดี   โทร. 089-6885828 
 • คุณทิพย์วรรณ  ลิ้มสวัสดิ์ธารา (ผู้แทนบริษัทประกันภัย)  โทร. 081-9437077

ขั้นตอนในการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุครูและบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2560

 (บริษัทสยามซิตีประกันภัย จำกัด ระยะเวลาประกันภัย 1 พ.ค. 2560 / 16.30 น. - 1 พ.ค. 2561  / 16.30 น.)

 1. ส่งเอกสารตัวจริงที่ ครูลัญชกร  เนตร์เนรมิตรดี  หรือ  ครูณิภาวัลย์ เนตร์เนรมิตรดี  ที่ห้องบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย

1.1ใบรับรองแพทย์ตัวจริง  

 • ควรแจ้งให้แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใด  เช่น ล้ม สุนัขกัด รถล้ม หรือรถชน   
 • ตรวจสอบชื่อ – สกุล  ให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบวันที่ในใบรับรองแพทย์ และในใบเสร็จรับเงินให้ตรงกัน

1.2ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

2. กรอกข้อมูล  /  ประวัติส่วนตัว

หมายเหตุ        

 1. อุบัติเหตุรวมถึง สุนัขกัด สัตว์มีพิษกัดต่อย และก้างติดคอ
 2. อุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมง  ถ้าเลย 24 ชั่วโมง ไม่จัดว่าเป็นอุบัติเหตุ
 3. รักษาได้ทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งคลินิก
 4. ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ จ.อ่างทอง ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันกับทางโรงพยาบาล / ไม่มีบัตรต้องสำรองจ่ายก่อน
 6. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุได้รับค่าทดแทนจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 7. เสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ได้รับเงินค่าปลงศพ  
 8. ในกรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นๆ ให้สำเนาใบรับรองแพทย์ มาเบิกเงินค่าชดเชยได้
 9. เอกสารสมบูรณ์ รับเงินค่าสินไหมทดแทน
 10. มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 • ครูลัญชกร  เนตร์เนรมิตรดี    โทร. 089-6715511
 • ครูณิภาวัลย์ เนตร์เนรมิตรดี   โทร. 089-6885828
 • คุณทิพย์วรรณ  ลิ้มสวัสดิ์ธารา (ผู้แทนบริษัทประกันภัย)  โทร. 081-9437077