foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

monkol
นายมงคล  บกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
 • ภูมิลำเนา 13 หมู่ 1 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 • ปัจจุบัน 55/1 หมู่ 10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
 • ประวัติการศึกษา
  • ประถมศึกษา รร.ราษฎร์วิทยา อ.เมือง จ.นราธิวาส
  • มัธยมศึกษา (มศ.1-มศ.5) รร.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
  • สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต(ศษ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี
 • ประวัติการทำงาน
  • บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนสามโก้วิทยาคม(สังกัดกรมสามัญศึกษา) อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2532
  • ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ฝ่ายบริการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2538
  • ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 11-31 ธันวาคม พ.ศ.2541
  • ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2543
  • ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549
  • ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2551
  • ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
  • ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 24ตุลาคม พ.ศ. 2559
  • ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 25  ตุลาคม พ.ศ. 2561