foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

 
ข้อมูลทั่วไป
วัน เดือน ปีเกิด : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2500
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
เบอร์โทรศัพท์ :  08-6053-3044
 
ประวัติการศึกษา
  • ป.กศ.สูง (พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง
  • กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กส.ม. (บริหารศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • กศ.ด. (สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นําการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
  • ศษ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   สถานศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง