นางวิภา ส่างสาร
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายกษิดิ์เดช  พุ่มสาขา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและบุคลากร

นางสิริกร โทกำจัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนโยบายและแผนงาน