ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

จำนวน ชาย 62   คน หญิง 119  คน รวมทั้งหมด 181  คน