ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จำนวน ชาย 64   คน หญิง 128  คน รวมทั้งหมด 192  คน