แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่อง การเลี้ยวเบนของคลื่น

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.   ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับการเลี้ยวเบนของคลื่น
ก.   คลื่นที่มีความถี่มากจะเลี้ยวเบนได้น้อยกว่าคลื่นที่มีความถี่น้อย
ข.   คลื่นที่ผ่านช่องแคบที่แคบจะเลี้ยวเบนได้ดีกว่าช่องที่กว้างกว่า
ค.   คลื่นที่มีความยาวคลื่นมาก เลี้ยวเบนผ่านช่องแคบที่แคบกว่าความยาวคลื่น จะห็นแนวบัพและปฏิบัพ
ง.   การเลี้ยวเบนของคลื่น จะมีการแทรกสอดเกิดขึ้นด้วยเสมอ

2.   ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำผ่านช่องเดี่ยว
ก.   ถ้าความกว้างของช่องเดี่ยวน้อยกว่าความยาวคลื่น คลื่นจะแสดงทั้งสมบัติการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด แต่ไม่เกิดแนวบัพ
ข.   ถ้าความกว้างของช่องเดี่ยวมากกว่าความยาวคลื่น คลื่นแสดงทั้งสมบัติการเลี้ยวเบนและการแทรกสอด และเกิดแนวบัพ
ค.   ถ้าความกว้างของช่องเดี่ยวเป็นจุดเล็กๆ คลื่นจะเลี้ยวเบนได้ดีที่สุด แนวโค้งเป็นวงกลมเด่นชัดที่สุด
ง.   ทั้ง  ก  ข  และ  ค

3.   คลื่นหน้าตรงมีความยาวคลื่น  2  เซนติเมตร แผ่เข้าหาช่องเดี่ยวที่มีความกว้าง 7.5 เซนติเมตร ทำให้เกิดแนวบัพเท่าใด
ก.   2
ข.   3
ค.   4
ง.   6

4.   คลื่นน้ำที่มีอัตราเร็ว 30 เซนติเมตร/วินาทีผ่านช่องเปิดขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อผ่านช่องเปิดนี้แล้วไม่เห็นแนวบัพ คลื่นน้ำควรมีความถี่กี่เฮิรตซ์
ก.   8
ข.   11
ค.   12
ง. 
 14

5.   ให้คลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิด 1 ช่อง ที่มีความกว้าง 3 เซนติเมตร ทำให้เกิดแนวบัพทั้งหมด 6 แนว อยากทราบว่าคลื่นผิวน้ำจะมีความยาวคลื่นเท่าใด
ก.   0.5  เซนติเมตร
ข.   1.0  เซนติเมตร
ค.   1.5  เซนติเมตร
ง.  
2.0 เซนติเมตร

6.   หลักการฮอยเกนส์ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ของคลื่น คือ
ก.  การเกิดคลื่นใหม่ 
ข.  การเปลี่ยนเฟส 
ค.  การแทรกสอด
ง.
 การเลี้ยวเบน

7.   การเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำ ซึ่งมีความยาวคลื่น  1  เซนติเมตร ผ่านช่องดี่ยวซึ่งกว้าง  2  เซนติเมตร  จะเกิดแนวบัพกี่เส้น
ก.  1  เส้น
ข.  2  เส้น
ค.  3  เส้น
ง.
 4  เส้น

8.  ถ้าให้คลื่นหน้าตรงเคลื่อนที่ผ่านช่องเดี่ยวที่มีความกว้างของช่องน้อยกว่าความยาวคลื่น คลื่นที่ที่ผ่านช่องจะเป็นไปตามข้อใด
ก.  มีการเลี้ยวเบน และเห็นแนวบัพ ปฎิบัพ
ข.  มีการเลี้ยวเบน แต่ไม่เห็นแนวบัพ ปฎิบัพ
ค.  ไม่มีการเลี้ยวเบน แต่เห็นแนวบัพ ปฎิบัพ
ง.
 ไม่มีการเลี้ยวเบน และไม่เห็นแนวบัพ ปฎิบัพ

9.   จากการทดลองเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำผ่าช่องเดี่ยว พบว่า
         1.  คลื่นที่ผ่านช่องแคบจะมีความยาวคลื่นเท่าเดิม
         2.  ถ้าความยาวคลื่นมากกว่าความกว้างของช่อง จะเกิดการเลี้ยวเบนและมีแนวบัพ
         3.  ถ้าความยาวคลื่นน้อยกว่าความกว้างของช่อง จะไม่เกิดการเลี้ยวเบน
คำตอที่ถูกคือ

ก.  ข้อ  1  เท่านั้น
ข . ข้อ  2  เท่านั้น
ค . ข้อ 1  และ 2
ง . ข้อ 1, 2  และ 3

10.  คลื่นหน้าตรง ความยาวคลื่น  เคลื่อนที่ผ่านช่องเดี่ยวขนาดกว้าง    เมื่อผ่านช่องแคบไปแล้วปริมาณใดของคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลง

ก .  ความถี่
ข .  ความยาวคลื่น
ค .  อัตราเร็วคลื่น
ง .
 ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น