แบบทดสอบระหว่างเรียน
คำถามเรื่อง การแทรกสอดของคลื่น

คำแนะนำ  ในการตอบให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หน้าตัวเลือก จะปรากฏหน้าต่างบอกคะแนนขึ้นมา ให้กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำข้อต่อไป


1.   การแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อ
ก.   คลื่นเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวาง
ข.   คลื่น 2 ขบวนหรือมากกว่าไปรวมกัน
ค.   แหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิม
ง.   คลื่นหักเหที่ผิวรอยต่อของตัวกลาง

2.   การทดลองเกี่ยวกับช่องแคบคู่ แสดงถึงสมบัติใดของคลื่น
ก.   การหักเห 
ข.   การเลี้ยวเบน
ค.   การเลี้ยวเบนและการหักเห 
ง.   การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด

3.   โยนก้อนหินขนาดไม่เท่ากัน 2 ก้อน ตกลงสู่ผิวน้ำนิ่งพร้อมกัน ข้อสรุปใดถูกต้อง
ก.   ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ใกล้จุดตกของก้อนหินเล็ก
ข.   ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่กึ่งกลางนับจากจุดตกของก้อนกินทั้งสอง
ค.   ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่ใกล้ๆจุดตกของก้อนหินเล็ก
ง.   ปฏิบัพที่เกิดขึ้นครั้งแรกอยู่กึ่งกลางนับจากจุดตกของก้อนหินทั้งสอง

4.   S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพัน จุด P อยู่บนแนวบัพที่ 2 โดยระยะ S1P = 12 เซนติเมตร และ S2P = 15 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่น
ก.   1  เซนติเมตร
ข.   2  เซนติเมตร
ค.   3  เซนติเมตร
ง. 
 4  เซนติเมตร

5.   ถ้าแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันเฟสตรงกันห่างกัน  21 เซนติเมตร  กระจายคลื่นความถี่ 10 เฮิรตซ์ มีอัตราเร็ว  40  เซนติเมตร/วินาที การแทรกสอดจะทำให้เกิดแนวบัพและปฏิบัพระหว่างรอยต่อของแหล่งกำเนิดทั้งสองเท่าไร
ก.   9  และ  10  แนว
ข.   10  และ  9  แนว
ค.   10  และ  11  แนว
ง.  
11  และ  10  แนว

6.   แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันเฟสตรงกันห่างกัน 10 เซนติเมตร ให้คลื่นที่มีความยาว 2 เซนติเมตร ที่ตำแหน่งที่ห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองเป็นระยะ 10 เซนติเมตร และ 19 เซนติเมตร ตามลำดับ จะอยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง
ก.  ปฏิบัพที่  3  
ข.  บัพที่  3
ค.  ปฏิบัพที่  5  
ง.
 บัพที่  5

7.   การแทรกสอดของคลื่นเกิดจาก
ก.  คลื่นต่อเนื่องมากกว่า 1 ขบวน 
ข.  คลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน
ค.  การซ้อนทับกันของคลื่น   
ง.
 ถูกทุกข้อ

8.   คลื่นรวมที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวน ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพัน ซึ่งมีแอมพลิจูดเท่ากันแต่มีเฟสต่างกัน  180 จะมีลักษณะอย่างไร ถ้าเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน
ก.  แอมพลิจูดและความถี่เป็น 2 เท่าของคลื่นเดิม
ข.  แอมพลิจูดเท่าเดิม ความถี่เพิ่มเป็น 2 เท่า
ค.  ความถี่เท่าเดิม  แอมพลิจูดเพิ่มเป็น 2 เท่า
ง.
 ความถี่เท่าเดิม แอมพลิจูดเป็นศูนย์

9.   แหล่งกำเนิดคลื่นอาพัน 2 อัน เฟสตรงกัน วางห่างกัน 6 เซนติเมตร ความเร็วคลื่น 40 เซนติเมตร/วินาที ขณะนั้นคลื่นมีความถี่ 20 เฮิรตซ์ จงหาว่าแนวปฏิบัพที่ 3 จะเบนจากแนวกลางเท่าไร
ก.  30° 
ข.  45° 
ค.  60°
ง.  90°

10.  จากรูป ถ้า S1 และ S2 ต่างเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 1 เมตร ความถี่เท่ากันแต่มีเฟสตรงกันข้าม S1S2 เท่ากับ 5 เมตร ที่จุด P ตามรูปจะเป็นข้อใด

ก .  บัพ  บนแนวที่  1
ข .  บัพ  บนแนวที่  2
ค .  ปฏิบัพ บนแนวที่  1
ง .
 ปฏิบัพ  บนแนวที่  2