การสะท้อน (Reflection)

           
           
เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเดินทางไปพบสิ่งกีดขวางหรือพบรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วคลื่นที่วิ่งกลับในตัวกลางเดิมเรียกว่าคลื่นสะท้อน
   คลื่นสะท้อนจะมีลักษณะเดียวกับคลื่นตกกระทบ

มีกฎการสะท้อน 2 ข้อ คือ

1.  มุมตกกระทบ =  มุมสะท้อน

2.  เส้นแนวฉาก แนวคลื่น เส้นรอยต่อ อยู่บนระนาบเดียวกัน

 

            ในการสะท้อนของคลื่นทำให้เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย ขึ้นอยู่กับชนิดของคลื่น ตัวกลาง และวัตถุที่ทำให้คลื่นสะท้อน คือ

 

            การสะท้อนที่ปลายอิสระ (Free End)  คลื่นสะท้อนจะมีเฟสเดียวกับคลื่นตกกระทบ

               

 

 

            ◊ การสะท้อนที่ปลายตรึง (Fix End)  คลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงข้ามกับคลื่นตกกระทบ

               
 

ดังแสดงในตัวอย่างการสะท้อนของคลื่น ดังนี้

            1. การสะท้อนของคลื่นน้ำ เนื่องจากโมเลกุลของน้ำไม่ถูกยึดติดกับผิวสะท้อน(เป็นปลายอิสระ) ดังนั้นคลื่นสะท้อนจึงมีเฟสคงเดิม

                  

รูปแสดงสถานการณ์จำลองการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ

 

             2. การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก ถ้าแหล่งกำเนิดคลื่นปล่อยคลื่นออกมาตลอดเวลา จะทำให้เกิดการรวมกันของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนทำให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

                 2.1 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกปลายอิสระ

                 2.2 การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกปลายตรึง

 

ดูสถานการณ์จำลองคลื่นสะท้อนแบบต่าง ๆ

การสะท้อนของคลื่นดลในเส้นเชือก
การสะท้อนของคลื่นต่อเนื่องในเส้นเชือก