มาตรฐานที่ 10
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

wp

ชื่อ นายวิญญู  ปิยจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน สตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5