previous arrow
next arrow
Slider

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสตรีอ่างทอง เดิมรวมอยู่กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง  หรือโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม) อยู่ในบริเวณวัดอ่างทอง ต่อมาวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2482 ก่อตั้งอาคารเรียน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง แยกเฉพาะนักเรียนหญิง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอ่างทอง”  เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2502 ย้ายมาอยู่บริเวณที่ตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ปัจจุบัน พ.ศ.2521 จึงซื้อที่ดิน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน 33 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา สร้างอาคารเรียน และ ชื่อว่า โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหารของโรงเรียน นับถึงปัจจุบัน 13 ท่าน ปัจจุบันบริหารโดย นายมงคล  บกสกุล

3

© Satri Angthong school. All Rights Reserved.

Main Menu

Free Joomla! templates by Engine Templates