previous arrow
next arrow
Slider

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีอ่างทอง

1. นายวินัย ปานแดง                      ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. นายชนาภัทร เกิดประกอบ          ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

3. นายประเสริฐ สุขขุม                   ผู้แทนครู กรรมการ

4. นางสาวสุภาณีย์ มีศิริ                 ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

5. นางบังอร บุรีรักษ์                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

6. นางนิทรา อุ่นทรัพย์                  ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

7. นางอัมภาวัลย์ เกษอาภรณ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

8. พระไพโรจน์ สันตะกาโย           ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

9. นางสำเริง ทรงไตร                   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10. ร.ต.ต. จำเนียร โตสัมฤทธิ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

11. นายชาญชัย โรจนะ                ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

12. นางอุไรลักษมณ์ สิงหรัญ        ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

13. นายสมหมาย เก่งการ             ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

14. นายสวง บัวขม                      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

15. นายมงคล บกสกุล                 ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

© Satri Angthong school. All Rights Reserved.

Main Menu

Free Joomla! templates by Engine Templates